Leta 2006 smo od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobili koncesijo za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije (ZR). To pomeni, da strokovni tim IP Posočje d.o.o. izvaja vse storitve ZR.

ZR zajema storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero.

Storitve ZR opravljamo za različne naročnike. Največ za Zavod RS za zaposlovanje, ZPIZ, lahko pa tudi za delodajalce, ki te storitve potrebujejo.

Večina storitev ZR se izvaja na sedežu podjetja Poljubinj 89/c, Tolmin in na lokaciji Orehovlje 2/a, Miren. Občasno se storitve izvajajo tudi pri drugih delodajalcih. Predvsem takrat, ko delodajalci nudijo možnost usposabljanja na konkretnem delovnem mestu ali pa so sami naročniki storitev.

KONTAKT
Meta Bevk Vončina

040 855 570
meta.bevkvoncina@ip-posocje.si

15_ZR

Storitve zaposlitvene rehabilitacije so:

• svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
• priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,
• pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
• pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
• razvijanje socialnih spretnosti in veščin,
• pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,
• analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,

• izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
• izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
• usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
• spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,
• spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
• sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa,
• ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov,
• opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Prehod mladih na trg dela

IP Posočje, d.o.o. je kot izvajalec zaposlitvene rehabilitacije tudi en izmed nacionalnih projektnih partnerjev, ki od leta 2018 izvaja projekt Prehod mladih. Projekt je namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela.

Ključni cilji projekta so: pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami, njihova čimprejšnja aktivacija in približevanje trgu dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.

Ciljno skupino predstavljajo mladi do 29. leta, za katere se ugotavlja, da bodo zaradi svojih potreb imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in pri zaposlovanju.

IP Posočje, d.o.o. v okviru projekta deluje v celotni Goriški statistični regiji, od Bovca do Idrije na severu pa vse od Vipave do Nove Gorice na jugu. Skupaj z učenci, dijaki, študenti pa tudi njihovimi starši oblikujemo uspešne zgodbe.

Do sedaj smo pomagali že 45 mladim s posebnimi potrebami, od katerih dobra polovica nadaljuje šolanje, drugi pa se vključujejo na trg dela.

KONTAKT
Damjana Teodorović
040 573 260
damjana.teodorovic@ip-posocje.si

Mlade s posebnimi potrebami spremljamo, nudimo podporo pri vključevanju na delovno mesto ali pri nadaljevanju šolanja in z različnimi metodami pomagamo pri:

– razvijanju delovnih ali učnih veščin,
– informiranju o možnostih nadaljevanja šolanja ali pridobivanja delovnih izkušenj,
– oblikovanju poklicnih interesov,
– predstavitvi delovnih mest ali šolskih programov,
– pri organizaciji šolskih in delovnih praks,
– pri iskanju zaposlitve…