Socialna vključenost

KAJ JE PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI?

V program SOCIALNE VKLJUČENOSTI se vključujejo nezaposljive invalidne osebe. Te aktivno sodelujejo v delovnem procesu, ki je prilagojen njihovim zmožnostim. S tem svoje delovne sposobnosti ohranjajo, razvijajo pa tudi nove delovne in socialne veščine.
Program izvajamo izvajalci, izbrani na javnem razpisu, ki ga objavi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

01_naslovna-slika-VODA
15_ZR

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Invalidnim osebam, ki v procesu zaposlitvene rehabilitacije niso uspele razviti svojih delovnih zmožnosti do stopnje, ki je potrebna za kakršnokoli obliko zaposlitve, si pa želijo aktivno vključitev v nek delovni proces. Zavod za zaposlovanje jim izda odločbo o nezaposljivosti.

V program se lahko vključijo tudi invalidi I. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brez pravice do invalidske pokojnine, po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene storitve.

CILJI PROGRAMA

– ohranjanje delovnih sposobnosti in veščin, ki jih ima udeleženec
– razvijanje ročnih spretnosti
– pridobivanje novih znanj, spretnosti in veščin
– izboljšanje storilnosti in skrb za kvaliteto dela
– razvijanje vztrajnosti, vzdržljivosti in odgovornosti
– ohranjanje in razvijanje socialnih veščin
– občutek pripadnosti, sprejetosti in spoštovanja
– aktivno sodelovanje v delovnem in socialnem okolju
– prepoznavanje in razvijanje potencialov in spodbujanje ustvarjalnosti
– spoznavanje novih možnosti vključevanja
– širjenje socialnih stikov
– učinkovitejše funkcioniranje v vsakdanjem življenju
– izboljšanje posameznikove samopodobe in dvig samozavesti

socialna-vključenost

PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI V IP Posočje d.o.o.

Osnovni del programa zajema delovne vsebine. Udeleženci opravljajo enostavna montažna ali druga dela, ki so prilagojena posameznikovim delovnim sposobnostim in zmožnostim. Za opravljeno delo so tudi nagrajeni.

Drugi del programa so kreativne vsebine, s katerimi vzpodbujamo ustvarjalnost udeležencev. Prepoznavajo lastne potenciale, razvijajo estetski čut in kreativnost.

Tretji del programa pa je področje psihosocialnih vsebin (konkretne pomoči in podpore). Te so namenjene osebnostni rasti posameznikov, osvajanju socialnih veščin in izboljšanju samopodobe.

Udeleženci programa socialne vključenosti so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu in toplega obroka s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in do nagrade za opravljeno delo, ki jo izplačuje izvajalec – IP Posočje d.o.o. Višina nagrade za delo je odvisna predvsem od količine opravljenega dela. Najnižji in najvišji znesek pa določa ministrstvo.

Cilj in želja vseh udeležencev je, da bi v programu svoje delovne sposobnosti izboljšali in razvili do stopnje, ki je potrebna za redno zaposlitev, kar jim program socialne vključenosti tudi omogoča.

KONTAKT
Maruša Mavri (socialna vključenost)
040 573 561
marusa.mavri@ip-posocje.si

KONTAKT
Meta Bevk Vončina (OOD Orehovlje)
040 855 570
meta.bevkvoncina@ip-posocje.si